Ved å klikke "Godta alle" tillater du at informasjonskapsler (cookies) lagres på din enhet. Vi benytter cookies til å forbedre sidenavigering, analysere bruk av nettstedet og i markedsføringsøyemed. Se vår  Personvernerklæring for mer informasjon.
Lukk

Progas sitt depotanlegg i Solumstrand

Progas depotanlegg på Solumstrand er et anlegg for lagring av propan og midlertidig lagring av tank materiell. Anlegget for lagring av propan blir bare brukt i de tilfeller hvor propan ikke er tilgjengelig på Esso raffneriet på Slagentangen. Da henter Progas propan fra anlegget som en reserveløsning. Progas har i tillegg Solumstrand som kontorsted for sine aktiviteter i Norge.

Hva er propan?
Propan også kjent som LPG er en ekstremt brannfarlig og eksplosiv gass, fargeløs og i utgangspunktet uten lukt. Propan tilsettes en sterk og karakteristisk lukt (som råtne egg) for å avsløre eventuelle lekkasjer. Ved relativt lavt trykk omdannes gassen til flytende form som kan lagres i væskeform i tanker slik vi har på depot anlegget, eller på gassflaske slik du bruker normalt til grillen. Propan er ikke giftig og påfører ikke miljøet noen skader.

Hvor mye propan lagres på depotanlegget?
Progas lagrer normalt 200 tonn på anlegget fordelt på to store lagertanker plassert ved sjøkanten. Lagring av propan i disse mengder krever egen godkjennelse fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

Hvordan transporteres propan til anlegget?

Propan transporteres inn til Solumstrand med tankbil, primært fra Esso sitt raffineri på Slagentangen, som pumper propanen inn på lagertankene via et eget laste/losse anlegg plassert nede ved sjøen.

Hvordan transporteres propan fra anlegget?
Propan hentes med tankbil fra Solumstrand i situasjoner hvor propan ikkje kan hentes direkte fra raffineri eller terminal. Det er et eget laste system som pumper propanen over til Progas godkjente tankbiler, som igjen kjører propan ut til våre kunder. Tankbiler som frakter propan omfattes av et eget regelverk (ADR transport) som setter strenge krav til så vel tankbil som sjåfør.  

Progas bruker transportselskap med dokumentert kunnskap og erfaring.
Progas frakter betydelige mengder propan langs norske veier og har stor oppmerksomhet knyttet til sikkerhet på vei. Valg av transportør gjøres ut ifra strenge krav til sikkerhet både til materiell og såfør og hvor transportør er godkjent etter det internasjonale regelverk for transport av farlig gods (ADR). Kjøretøy som transporterer farlig gods er underlagt streng kontroll hos biltilsynet hvert år.  

Hvilken opplæring har sjåfører fått?
Progas stiller strenge krav til transportørenes sikkerhetsrutiner og til sjåførene som kjører for Progas. Alle tankbilsjåfører med tilgang til anlegget er godkjent av Progas på basis av en egen gjennomgang og verifisering av sikkerhetsinstruks samt opplæring på anleggets systemer.

Er sikkerhetsdokumentasjonen i orden?
Depotanlegget på Solumstrand er underlagt forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkninger av storulykker «Storulykkeforskriften». Progas har utarbeidet sikkerhetsrapport og rapporterer til tilsynsmyndighet (DSB) i henhold til denne forskriften. Som virksomhet underlagt storulykkesforskriften skal vi også informere naboer om hvordan de skal forholde seg dersom en større ulykke intreffer ved vårt depotanlegg. Progas har egen intern beredskapsplan for anlegget på Solumstrand. Beredskapsplaner prøves ut, gjennomgås og evt. oppdateres annet hvert år. Den interne beredskapsplanen fastsetter blant annet varslingsrutiner, og beskriver tiltak ved uhell og hvem som skal gjøre hva. Alle ansatte som har tilhold ved anlegget har opplæring og trener årlig i ulykkes scenarioer, bruk av sikkerhetsutstyr på anlegget og førstegjelp. Progas har iverksatt tiltak på tankanleggets område med sikte på å forhindre eventuelle storulykker og redusere virkningene av disse. Dette innebærer også kontakt og dialog med politi og redningstjeneste i evaluering av beredskapsplaner for virksomheten.

Hvilken risiko er knyttet til anlegget?
Tankanlegg for lagring av propan kan medføre risiko for omgivelsene i form av brann og eksplosjons fare. Progas stiller svært strenge krav til sine anlegg og gjennomfører en omfattende risikoanalyse for å kartlegge potensielle farer ved anlegget og samtidig konstruere anlegget for å fjerne eller redusere risiko for ulike farer. Depotanlegget følges opp kontinuerlig gjennom ulike kontroller både av Progas personell så vel som fagekspertise (uavhengig tredjepart). Dette for å sikre at alle sikkerhetssystemer er operative til enhver tid.  

Kan anlegget eksplodere?
Det er svært lite sannsynlig at det starter en brann eller det skjer en ekplosjon ved anlegget. Det er investert betydelig i sikkerhetstiltak på anlegget sammen med elektronisk overvåkingsutstyr som oppdager tilløp til farlige situasjoner og igangsetter innstallerte sikkerhetsordninger. I tillegg overvåkes anlegget både fysisk ved rutinemessige inspeksjoner og kontroller av Progas ansatte, av sikkerhetsselskap samt via overvåkingskamera montert på anlegget.

Hvilke uhell kan inntreffe på Solumstrand?
Aktuelle farer er lekkasje av propan fra tanker, rør eller i forbindelse med lasting eller lossing av tankbiler.  Propan kan antennes etter utslipp av forbipasserende biler, elektriske komponenter utenfor anlegget eller sigaretter og annen åpen ild, noe som vil kunne påvirke nærområdet til depotanlegget. Verst tenkelige scenario er hva man kaller en «BLEVE», En BLEVE er en eksplosjon som følge av at en beholder med brennbar væske eller gass blir utsatt for kraftig oppvarming og deretter revner som følge av økning i innvendig trykk eller annen påvirkning. Det er svært lite sannsynlig at en BLEVE inntreffer på depotanlegget, våre risikoanalyser tilsier en sannsynlighet på en gang pr. 10.000.000 år

Hvordan er anlegget sikret?
Hele anlegget er inngjerdet med et 2 meter høyt piggtrådgjerde, og området patruljeres og overvåkes av et vaktselskap når Progas personell ikke er tilstede. Når anlegget ikke er i drift, er alle gassførende rørledninger seksjonert og avstengt slik at lekkasje i en seksjon ikke vil påvirke resten av anlegget. Det er montert sniffer i pumpehus som lukter en evt. gasslekkasje tidlig og stenger ned anlegget. Ved brann finnes det detektorer på anlegget som utløser vann overrisling av tanker og bilfylleplass automatisk. Depotanlegget har et eget nødstrømsaggregat som siker strøm til sikkerhetsfunksjoner dersom normal strømforsyning skulle svikte. Alle anleggets sikkerhetssystemer testes og gjennomgås gjevnlig av Progas ansatte og underleverandører av sikkerhetsutstyr.

Når kan det bli nødvendig med evakuering, og hvordan blir jeg varslet? Progas, har i samarbeid med politiet, utarbeidet en beredskapsplan for hvordan blant annet naboer skal varsles ved uhell. De prosedyrer som vil bli tatt i bruk dersom uhellet skulle være ute, vil avhenge av uhellets art og omfang. Ved uhell/ulykke av større omfang vil politiet ha ansvaret for varsling av naboer dersom dette vurderes å være nødvendig. Politiet vil i så fall benytte de hjelpemidler som anses nødvendig. Det bes om man at i en slik situasjon ikke ringer Progas, da evakuering vil bli ledet av politi.

Forholdsregler ved brann eller gasslekkasje.

Dersom det skulle oppstå en hendelse ved depotanlegget, anbefales følgende forholdsregler:

  • Forhold deg til de meldinger som blir gitt av politi eller redningstjeneste
  • Sørg for å holde deg innendørs og lukke vinduer og ventiler dersom ikke annen beskjed gis
  • Lytt på radio, sjekk evt. SMS varslinger
  • Er du utendørs, beveg deg bort ifra der røyk eller gassky kommer fra
  • Sørg for at alle holder seg innendørs dersom ikke annen beskjed gis

Vi oppfordrer alle våre naboer til å etterkomme alle instrukser og henstillinger fra redningstjeneste. Detter betyr at du skal følge de anvisninger politiet og øvrig ansvarlig personell gir. Progas har høy beredskap og moderne utstyr for å avdekke gasslekkasje eller branntilløp.  

Hvor skal jeg ringe dersom jeg oppdager noe unormalt på anlegget?

Progas sentralbord tlf. 2288 1970, tastevalg 2 (kontortid)
Vaktsentral tlf. 815 00 820
Brannvesen tlf. 110
Politi tlf. 112
Ambulanse tlf. 113

Kontakt

Besøksadresse/kontoradresse:
Svelvikveien 185, 3037 Drammen

Kontaktpersoner

Richard W. Wright
Daglig elder
Tlf. (+47) 91 85 84 19

Trond Aasen
Tlf. (+47) 90 67 76 23

Brannvesen 110
Politi 112

Informasjon

Last ned brosjyre om Progas sitt anlegg i Solumstrand

Last ned

Rød pil